Smluvní podmínky

 

Respondent tímto uděluje správci, společnost Grant Consulting a.s.,  se sídlem Podnikatelská 553, Praha 9, IČ: 27645967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20024 (dále jen “Správce”), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů uvedených v tomto formuláři ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem budoucího kontaktování respondenta ve věcech obchodní činnosti Správce, případně, pokud o to respondent projeví zájem, zasílání obchodních sdělení Správce. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Respondent má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Dále má respondent právo získat od Správce osobní údaje, které se týkají respondenta a jež respondent Správci poskytnul. Správce respondentovi na základě jeho žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost respondenta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. 

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Domnívá-li se respondent, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů respondenta, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje Správce: info@penizeproprojekt.cz, +420 283 890 205. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a je možné ho písemně dopisem nebo e-mailem (na emailové adrese info@penizeproprojekt.cz) kdykoliv odvolat a Správce je pak povinen osobní údaje respondenta zlikvidovat.