Podmínky použití

1 Úvod

Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou závazné, proto si je prosím podrobně nastudujte dříve, než začnete služeb využívat. Používáním webových stránek www.Penizeproprojekt.cz (dále jen „PPP“) souhlasíte s následujícími Podmínkami, které jste povinni dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení Podmínek dle svého vlastního uvážení změnit či nahradit Podmínky, pozastavit či ukončit služby. A každý Uživatel se zavazuje seznamovat s těmito změnami. Změny v Podmínkách budou vystaveny na webu PPP.

2 Popis služby

Webový portál PPP slouží k prezentaci zajímavých Projektů, které mohou podporovatelé pomoci zainvestovat. Prezentace Projektu musí uvádět jasně stanovenou Cílová částku, kterou potřebují získat na realizaci Projektu. Podporovatelé pomohou Projekt zafinancovat koupí nabízené Odměny nebo i přispět bez nároku na Odměnu. Každý Projekt má jasně vymezené odměny, které obdrží jednotliví Podporovatelé v případě Úspěchu projektu. Pokud se nedosáhne na Cílovou částku během daného Termínu, budou investované prostředky vráceny jednotlivým Podporovatelům v celé částce snížené o 10 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět). 

3 Souhlas s Podmínkami webu PPP

Souhlas s Podmínkami je vyjádřen Registrací na webu PPP. Provozovatel se zavazuje neposkytnout registrační údaje třetím osobám a tyto údaje mohou být ze strany provozovatele užity výhradně pro potřeby webu PPP.

4 Slovníček pojmů: 

 1. Uživatel = jakýkoli návštěvník webu PPP.
 2. Registrovaný Uživatel = Uživatel ve věku minimálně 18 let, který se na webu PPP registroval, a tím umožnil schraňovat o něm údaje, za účelem poslání Odměny za podporu (Podporovatel) nebo za účelem výplaty Cílové částky (Vystavovatel).
 3. Aktuální Projekt = Prezentace či přestavení činnosti, podnikání nebo vize na webu PPP. Má předem určené podmínky (Cílovou částku, Termín a Odměny za podporu) a jedná se o schválený projekt Provozovatelem. Dále jen „Projekt“.
 4. Schválený Projekt Provozovatelem = Projekt, kdy Provozovatel souhlasí se zveřejněním Projektu Vystavovatelem na svém webu PPP za účelem shromáždění Cílové částky.
 5. Úspěšný projekt = Projekt se stane úspěšným, pokud se v daném Termínu dosáhne či přesáhne Cílové částky. Vystavovateli tak vznikne nárok na výplatu shromážděných příspěvků od Podporovatelů, sníženou o Provizi z vybrané částky a Transakční poplatky.
 6. Neúspěšný Projekt = Projekt se stane neúspěšným, pokud se v daném Termínu nedosáhne Cílové částky. Vystavovateli tak zaniká nárok na výplatu shromážděných příspěvků od Podporovatelů a Podporovatelům je vrácena částka za Odměnu, snížená o 10 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět). 
 7. Vystavovatel = Uživatel (fyzická nebo právnická osoba), který si na webu PPP založil svůj Projekt a nabízí tím pro potencionální Podporovatele vstup do smluvního vztahu. Vystavovatel se zavazuje, že při prezentaci Projektu nebude porušovat žádná autorská práva třetích osob, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob bez jejich souhlasu a bude dodržovat zásady na ochranu práv duševního vlastnictví.
 8. Podporovatel = Registrovaný Uživatel, který přispěje k dosažení Cílové částky, za což mu náleží Odměna za podporu. Tím vstoupí do smluvního vztahu.
 9. Cílová částka = Požadovaná celková peněžní suma, kterou chce dosáhnout Vystavovatel na splnění Projektu. Dílčími částkami se na tuto Cílovou částku skládají jednotliví Podporovatelé, kterým v případě Úspěšného projektu náleží Odměna za podporu. Identifikace cílové částky je stejná jako identifikace vybrané částky. Z vybrané částky bude Provozovatelem odečtena Provize a poplatky za transakci (může se lišit dle druhu transakce). Cílovou částkou je podmíněna možnost volby Termínu Projektu.
 10. Provozovatel = Správcem webu PPP je společnost Grant Consulting a.s., IČ:27645967, se sídlem Podnikatelská 553, Praha 9 – Běchovice, 190 11, zapsaná v obchodní rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20024. Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Vystavovatelem a Podporovatelem.
 11. Účet Provozovatele = zvláštní účet vedený pro Provozovatele společností Pays.cz.
 12. Poplatek za odměnu = finanční obnos uhrazený Podporovatelem za účelem úhrady Odměny za podporu. Finanční obnos se hradí na zvláštní účet vedený pro Provozovatele společností Pays.cz.
 13. Odměna za podporu = Věc či Služba, kterou nabízí a zajišťuje Vystavovatel. Ten je povinen v případě Úspěšného projektu ji poskytnout Podporovateli. Odměna za podporu je vždy specifikována u každého Projektu. Pokud během vystavení Projektu dojde k nemožnosti plnění poskytnutí odměn, musí Vystavovatel nabídnout Podporovatelům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou. V takovém případě má Podporovatel právo odstoupit od smlouvy.
 14. Výplata Cílové částky = finanční obnos, který náleží Vystavovateli v případě, že je jeho Projekt Úspěšný (tj. v daný Termín se podařilo dosáhnout či přesáhnout Cílové částky) a výplata bude uskutečněna po uplynutí Termínu Projektu a po provedení identifikace Vystavovatele způsobem, který vyhovuje ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z Cílové částky bude Provozovatelem odečtena Provize a poplatky za transakci (může se lišit dle druhu transakce), Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet Vystavovatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu (konce Termínu).
 15. Termín projektu = dohodnutá doba, po kterou bude Provozovatel zveřejňovat Projekt na svém webu PPP za účelem shromáždění Cílové částky. Termín projektu je stanoven na 30, 60, 90 či 120 dní či individuálně dle dohody. Možnost výběru Termínu projektu je podmíněna Cílovou částkou. Termín projektu 90 dní je podmíněn min. cílovou částkou nad 500 tis. Kč, Termín projektu 120 dní je podmíněn min. cílovou částkou nad 1 mil. Kč.
 16. Provize = provize Provozovatele, kterou je oprávněn si odečíst z vybrané částky a uplatnit přímo u Pays.cz. Provize je stanovena dle Platného ceníku, Příloha 1.
 17. Poplatek za odměnu = Příspěvek od Podporovatele, který je možné uhradit platební kartou, převodem z účtu nebo prostřednictvím QR platby. Veškeré poplatky jsou shromažďovány na zvláštním virtuálním účtu vedeném společností Pays.cz.
 18. Transakční poplatek = poplatek dle Platného ceníku, Příloha 1, je součástí smlouvy. Tyto poplatky jsou účtovány zvlášť a budou odečteny od vybrané částky určené k vyplacení Vystavovateli Úspěšného projektu na jeho bankovní účet. Poplatky si Provozovatel vyhrazuje právo dle potřeby měnit. 

5 Podmínky používání

 1. Při používání webu PPP je uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Registrace a vedení administrativního rozhraní je zdarma. 
 3. Registrovaný uživatel není oprávněn používat webu PPP za jiným účelem, než jaký je uveden v čl. 2 těchto Podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, použití a výsledek služby nejsou přenosné.
 4. Registrovaný uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat operovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti nenese odpovědnost Provozovatel.
 5. Vystavovatel i Podporovatel jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 6. Vystavovatel není oprávněn umístit na stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 7. Registrovaný uživatel není oprávněn službu užívat k jinému účelu, než k jakému je určena.
 8. Vystavovatel prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, Vystavovatel má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

6 Práva a povinnosti

 1. Vystavovatel je povinen uvádět přesné a pravdivé informace a v případě změn je také aktualizovat.
 2. Zveřejněním Projektu na webu PPP je mezi Vystavovatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění Projektu a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu (Termín) zveřejnit Projekt na webu PPP a po dosažení Cílové částky poukázat na účet Vystavovatele peněžní částku a závazek Vystavovatele tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s Projektem. Okamžikem založení Projektu na webu PPP Vystavovatel prohlašuje, že přistupuje k těmto Podmínkám.
 3. Provozovatel je oprávněn v případě Úspěšného Projektu si od celkové vybrané částky snížené o transakční poplatky odečíst svou Provizi. Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet Vystavovatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu (konce Termínu, uplynutí doby či kontroly Identifikace dle zákona č. 253/2008 Sb.).
 4. Pokud se Cílové částky nepodaří během Termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým Podporovatelům v celé částce, snížené o 10 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět).
 5. Předmětem smlouvy je též závazek Vystavovatele poskytnout Podporovateli Odměnu za podporu formou, která bude součástí Projektu a která bude spolu s Projektem uveřejněna na webu PPP. Za tímto účelem Provozovatel poskytne Vystavovateli Úspěšného projektu po ukončení Termínu (prezentace na webu) seznam všech Podporovatelů s jejich jmény a e-mailovou adresou v rozsahu nutném pro zaslání příslušných odměn.
 6. Vystavovatel se zavazuje splnit veškeré závazky (odeslání Odměn za podporu v uvedeném termínu) vůči Podporovatelům, které uvedl v Projektu, pokud došlo k dosažení Cílové částky.
 7. Vystavovatel se během vystavení Projektu může dohodnout s provozovatelem na úpravě obsahu Projektu. Pokud během vystavení Projektu dojde k nemožnosti plnění poskytnutí odměn, musí Vystavovatel nabídnout Podporovatelům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou.
 8. Finanční obnos se hradí na zvláštní účet vedeným pro Provozovatele společností Pays.cz.
 9. Podporovatel okamžikem připsání svého Poplatek za odměnu na Účet Provozovatele uzavírá smlouvu s Vystavovatelem.
 10. Okamžikem připsání Poplatku za odměnu na Účet Provozovatele Podporovatel prohlašuje, že přistupuje k těmto Podmínkám.
 11. Podporovatel souhlasí s uvedením veškerých údajů nutných k provedení platby Poplatku za odměnu a její případné refundace a dále souhlasí s tím, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem poskytnuty Vystavovateli v rozsahu nutném pro zaslání příslušné Odměny za podporu.
 12. Vystavovatel vytvořením Projektu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku Podporovatelům k zaslání odměny ze strany Vystavovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad Projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakýkoliv Projekt, a to bez udání důvodu.
 14. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Vystavovatel převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat jakoukoli odměnu, i bez udání důvodu, a to kdykoli v průběhu zveřejnění Projektu.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakýkoli Projekt, a to i bez udání důvodu.
 17. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání odměn, ani za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu Projektu.
 18. Provozovatel je oprávněn editovat obsah Projektu, který Vystavovatel předloží.
 19. Vystavovatel je oprávněn na stránku Projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 20. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku Vystavovatelem.
 21. Vystavovatel je povinen se podrobit Identifikaci od Provozovatele způsobem, který vyhovuje ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisu v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně Vystavovatel.
 22. Vystavovatel se zavazuje uvést číslo svého bankovního účtu, jehož je majitelem s dispozičním právem. Vystavovatel je povinen se důkladně seznámit s obchodními podmínkami Pays.cz s.r.o., které jsou dostupné zde a těmito podmínkami se řídit. V případě porušení podmínek Pays.cz s.r.o. je Vystavovatel povinen nahradit Provozovateli veškerou vzniklou škodu.
 23. Vystavovatel se zavazuje nezveřejňovat v popisu Projektu žádné nemravné, pohoršující či rasistické informace nebo materiály.
 24. Provozovatel nekontroluje ani neschvaluje jakékoli uživatelské příspěvky, ani neručí za jejich obsah a není povinen je monitorovat.
 25. Vystavovatel musí na svém webu, sociální síti uvést odkaz na PPP – logo a proklik na web PPP a tento odkaz Provozovateli zaslat do 10 dní od přijetí vybrané částky na uvedený účet, který uvedl při založení a vystavení projektu. 

7 Duševní vlastnictví

 1. Autorská práva jsou po celou dobu zveřejnění plně zachována Vystavovateli, přičemž jeho zveřejněním na PPP nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo. Avšak Vystavovatel uděluje Provozovateli licenci k užívání a zpracování odvozených děl, sloužící zejména k propagaci v médiích.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Vystavovatelem.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Vystavovatel se zavazuje mu poskytnout součinnost.
 4. Omezení odpovědnosti
  1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl Uživatel prohlédnutím obsahu utrpět.
  2. Obsah vložený Uživateli na webu PPP nereprezentuje názory Provozovatele.
  3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností webu PPP.
  4. Uživatel potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby PPP.
  5. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Vystavovatelů ani Podporovatelů.

8 Elektronické doručení

Používáním Uživatel souhlasí s elektronickým doručováním.

9 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

10 Závěrečná ustanovení

Podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli (zejména Vystavovateli) a Provozovatelem týkající se užívání webových stránek PPP, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Podmínky, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na webových stránkách PPP anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových Podmínek je účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách PPP, není-li Provozovatelem stanoveno jinak. Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Podmínek vyplývající se řídí českým právem.

Verze 4                                                                                                                           Datum vydání: 19.9.2017
 

Ceník

Provize je Provozovateli vyplacena dle níže uvedených procentních částek z celkově nasbíraných Poplatků za odměny na zvláštním účtu vedeným pro Provozovatele společností Pays.cz. Provozovatel uplatňuje provizi přímo u Pays.cz.

Počet dní vystavení Provize
120 dní pouze projekty s cílovou částkou nad 1 mil. Kč 5%
90 dní pouze projekty s cílovou částkou nad 500 tis. Kč 6%
60 dní 7%
30 dní 8%

Minimální provize z jakéhokoliv vystaveného Projektu je 2 500 Kč.

Verze 4 19.9.2017

Do provize nejsou zahrnuty Transakční poplatky, ty jsou odečteny od vybraných Poplatků za odměny Úspěšného projektu ještě před vyplacením na účet Vystavovatele. K provizi se připočítává zákonné DPH.

Tabulka Transakčních poplatků pro jednotlivé platební metody, hradí Vystavovatel / Podporovatel

Úspěšný projekt
Platební metoda Poplatky jsou odečteny z vybrané částky
Platební karty 5 Kč + 2,5% z hodnoty transakce
QR kód 15 Kč + 4% z hodnoty transakce
Bankovní převody 5 Kč + 1% z hodnoty transakce
Poplatek za vratku Poplatku za odměnu – Neúspěšný Projekt 10 Kč
Transakční poplatek při převodu na bankovní účet Vystavovatele (bez DPH) 78 Kč

Verze 4 19.9.2017